لیست قیمت، در تاریخ : 1401/05/28 - ساعت : 10:03
لیست قیمت، در تاریخ : 1401/05/28 - ساعت : 10:03لیست قیمت، در تاریخ : 1401/05/28 - ساعت : 10:03

لیست قیمت، در تاریخ : 1401/05/28 - ساعت : 10:03

لیست قیمت

لیست قیمت، جهت مشاهده اطلاعات بیشتر کالا شامل مشخصات، قیمت و راهنمای خرید بر روی نام آن در لیست قیمت کلیک نمائید.
لیست قیمت آیفونلیست قیمت iPhone
کدمدلCapacityCameraDisplaySimCPUiOSمشاهده و خرید کالاقیمت
3847iPhone 13 Pro Max Silver 512GB512GBTriple 12MP6.7" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

65,200,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - اکتیو

66,200,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

65,200,000
3889iPhone 13 Pro Max Sierra Blue 512GB512GBTriple 12MP6.7" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

65,200,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - اکتیو

65,200,000
3846iPhone 13 Pro Max Gold 512GB512GBTriple 12MP6.7" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

67,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

67,000,000
3999iPhone 13 Pro Max Alpine Green 512GB512GBTriple 12MP6.7" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

64,200,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - اکتیو

65,200,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

64,200,000
3844iPhone 13 Pro Max Silver 256GB256GBTriple 12MP6.7" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

55,300,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

52,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - نان اکتیو - ZA/A

52,500,000
3888iPhone 13 Pro Max Sierra Blue 256GB256GBTriple 12MP6.7" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

55,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

52,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - نان اکتیو - ZA/A

52,000,000
3842iPhone 13 Pro Max Graphite 256GB256GBTriple 12MP6.7" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

54,600,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

52,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - نان اکتیو - ZA/A

52,500,000
3843iPhone 13 Pro Max Gold 256GB256GBTriple 12MP6.7" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

54,600,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

54,600,000
3998iPhone 13 Pro Max Alpine Green 256GB256GBTriple 12MP6.7" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

53,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - اکتیو

53,800,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

53,000,000
3850iPhone 13 Pro Max Silver 1TB1TBTriple 12MP6.7" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

71,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

71,500,000
4000iPhone 13 Pro Max Alpine Green 1TB1TBTriple 12MP6.7" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

70,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

70,500,000
3887iPhone 13 Pro Max Sierra Blue 128GB128GBTriple 12MP6.7" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

50,800,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

50,800,000
3839iPhone 13 Pro Max Graphite 128GB128GBTriple 12MP6.7" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

50,800,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

50,800,000
3840iPhone 13 Pro Max Gold 128GB128GBTriple 12MP6.7" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

50,800,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

50,800,000
3997iPhone 13 Pro Max Alpine Green 128GB128GBTriple 12MP6.7" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

50,800,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

50,800,000
3832iPhone 13 Pro Silver 256GB256GBTriple 12MP6.1" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

50,300,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

46,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - دارای کد رجیستری - نان اکتیو ZA/A

46,000,000
3892iPhone 13 Pro Sierra Blue 256GB256GBTriple 12MP6.1" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

50,300,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

47,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - دارای کد رجیستری - نان اکتیو ZA/A

47,000,000
3830iPhone 13 Pro Graphite 256GB256GBTriple 12MP6.1" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

51,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

47,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - دارای کد رجیستری - نان اکتیو ZA/A

47,000,000
3831iPhone 13 Pro Gold 256GB256GBTriple 12MP6.1" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

50,300,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

46,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - دارای کد رجیستری - نان اکتیو ZA/A

46,000,000
4002iPhone 13 Pro Alpine Green 256GB256GBTriple 12MP6.1" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

50,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

50,000,000
3894iPhone 13 Pro Sierra Blue 1TB1TBTriple 12MP6.1" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

59,800,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

59,800,000
3837iPhone 13 Pro Gold 1TB1TBTriple 12MP6.1" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

59,800,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

59,800,000
4001iPhone 13 Pro Alpine Green 128GB128GBTriple 12MP6.1" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

47,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

47,500,000
3860iPhone 13 Starlight 256GB256GBDual 12MP6.1" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

40,800,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A

40,800,000
3856iPhone 13 Midnight 256GB256GBDual 12MP6.1" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

42,600,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو ZA/A

42,600,000
4007iPhone 13 Green 256GB256GBDual 12MP6.1" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

40,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو ZA/A

40,500,000
3858iPhone 13 Blue 256GB256GBDual 12MP6.1" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

40,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - CH/A

35,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - دارای کد رجیستری - نان اکتیو CH/A

35,500,000
3852iPhone 13 Starlight 128GB128GBDual 12MP6.1" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

38,800,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو ZA/A

36,800,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A

32,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - دارای کد رجیستری - نان اکتیو CH/A

32,500,000
3854iPhone 13 Red 128GB128GBDual 12MP6.1" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

38,800,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو ZA/A

38,800,000
3853iPhone 13 Pink 128GB128GBDual 12MP6.1" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

38,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو ZA/A

35,900,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A

32,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - دارای کد رجیستری - نان اکتیو CH/A

32,500,000
3851iPhone 13 Midnight 128GB128GBDual 12MP6.1" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

38,800,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو ZA/A

36,300,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A

32,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - دارای کد رجیستری - نان اکتیو CH/A

32,500,000
4006iPhone 13 Green 128GB128GBDual 12MP6.1" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

38,300,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو ZA/A

38,300,000
3855iPhone 13 Blue 128GB128GBDual 12MP6.1" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

38,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو ZA/A

32,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - دارای کد رجیستری - نان اکتیو CH/A

32,500,000
3880iPhone 13 mini Starlight 512GB512GBDual 12MP5.4" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

42,800,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A

42,800,000
4016iPhone SE3 Starlight 128GB128GBSingle 12MP4.7" Retina HD1 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

17,400,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

17,400,000
4019iPhone SE3 Red 128GBمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

17,400,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

17,400,000
4013iPhone SE3 Midnight 128GB128GBSingle 12MP4.7" Retina HD1 NanoA15 BioniciOS 15مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

16,600,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو

16,600,000
3287iPhone 11 128GB White128GBDual 12MP6.1" Liquid Retina HD2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

25,800,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - CH/A

25,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A

26,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A

25,000,000
3289iPhone 11 128GB Purple128GBDual 12MP6.1" Liquid Retina HD2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

26,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A

26,000,000
3286iPhone 11 128GB Green128GBDual 12MP6.1" Liquid Retina HD2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

26,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A

25,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A

25,000,000
3285iPhone 11 128GB Black128GBDual 12MP6.1" Liquid Retina HD2 NanoA13 BioniciOS 13مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

26,300,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A

26,300,000
لیست قیمت آیپدلیست قیمت iPad
کدمدلتوضیحاتمشاهده و خرید کالاقیمت
3779iPad Pro 12.9 inch Cellular 128GB Space Gray 2021مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

41,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی ، دارای کد رجیستری

41,500,000
3761iPad Pro 12.9 inch WiFi 512GB Space Gray 2021مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

43,700,000

تومان

گارانتی - 7 روز مهلت تست

43,700,000
3760iPad Pro 12.9 inch WiFi 256GB Space Gray 2021مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

37,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

37,500,000
3755iPad Pro 12.9 inch WiFi 256GB Silver 2021مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

37,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

37,500,000
3759iPad Pro 12.9 inch WiFi 128GB Space Gray 2021مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

34,700,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

34,700,000
3753iPad Pro 11 inch WiFi 2TB Space Gray 2021مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

42,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

42,800,000
3748iPad Pro 11 inch WiFi 2TB Silver 2021مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

42,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

42,800,000
3750iPad Pro 11 inch WiFi 256GB Space Gray 2021مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

28,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

28,000,000
3745iPad Pro 11 inch WiFi 256GB Silver 2021مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

28,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

28,000,000
3752iPad Pro 11 inch WiFi 1TB Space Gray 2021مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

39,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

39,800,000
3747iPad Pro 11 inch WiFi 1TB Silver 2021مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

39,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

39,800,000
3749iPad Pro 11 inch WiFi 128GB Space Gray 2021مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

25,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

25,000,000
3744iPad Pro 11 inch WiFi 128GB Silver 2021مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

25,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

25,000,000
4033iPad Air 5 WiFi 64GB Starlightمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

18,900,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

18,900,000
4029iPad Air 5 WiFi 64GB Space Grayمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

18,900,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

18,900,000
4025iPad Air 5 WiFi 64GB Blueمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

18,900,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

18,900,000
4034iPad Air 5 WiFi 256GB Starlightمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

24,600,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

24,600,000
4030iPad Air 5 WiFi 256GB Space Grayمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

24,600,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

24,600,000
3911iPad 9 WiFi 64GB Space Grayمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

10,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

10,500,000
3912iPad 9 WiFi 64GB Silverمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

10,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

10,500,000
3913iPad 9 WiFi 256GB Space Grayمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

14,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

14,500,000
3914iPad 9 WiFi 256GB Silverمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

14,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

14,500,000
3547iPad Air 4 WiFi 64GB Silverمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

16,000,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

16,000,000
3551iPad Air 4 WiFi 64GB Rose Goldمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

16,000,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

16,000,000
3554iPad Air 4 WiFi 256GB Greenمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

21,000,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

21,000,000
3901iPad mini 6 WiFi 64GB Starlightمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

14,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

14,800,000
3895iPad mini 6 WiFi 64GB Space Grayمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

14,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

14,800,000
3899iPad mini 6 WiFi 64GB Purpleمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

14,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

14,800,000
3897iPad mini 6 WiFi 64GB Pinkمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

14,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

14,800,000
لیست قیمت مکلیست قیمت Mac
کدAppleCPURAMHDDVGADisplayWمشاهده و خرید کالاقیمت
4082MacBook Pro M2 MNEP3 Silver 2022Apple M2 8 Core8GB256GB SSD10-core GPU13.3" retinaمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

43,300,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

43,300,000
4066MacBook Pro M2 MNEJ3 Space Gray 2022Apple M2 8 Core8GB512GB SSD10-core GPU13.3" retinaمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

49,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

49,800,000
4080MacBook Pro M2 MNEH3 Space Gray 2022Apple M2 8 Core8GB256GB SSD10-core GPU13.3" retinaمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

41,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

41,800,000
3797MacBook Pro M1 Space Gray 13 inch 2020 CTO 1TBApple M1 8 Core16GB1TB SSD8-core GPU13.3" Retina1.4 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

60,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

60,500,000
3976MacBook Pro M1 Pro MKGT3 Silver 14 inch 2021M1Pro 10-Core16GB1TB SSD16-Core GPU14"1.6 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

71,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

71,500,000
3942MacBook Pro M1 Pro MKGQ3 Space Gray 14 inch 2021M1Pro 10-Core16GB1TB SSD16-Core GPU14"1.6 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

72,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

72,000,000
3950MacBook Pro M1 Pro MKGP3 Space Gray 14 inch 2021M1Pro 8-Core16GB512GB SSD14-Core GPU14"1.6 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

61,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

61,500,000
3951MacBook Pro M1 Pro MK183 Space Gray 16 inch 2021M1Pro 10-Core16GB512GB SSD16-Core GPU16"2.1 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

72,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

72,800,000
3683MacBook Pro M1 MYDA2 Silver 2020Apple M1 8 Core8GB256GB SSD8-core GPU13.3" Retina1.4 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

38,200,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

38,200,000
3680MacBook Pro M1 MYD92 Space Gray 2020Apple M1 8 Core8GB512GB SSD8-core GPU13.3" Retina1.4 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

45,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

45,500,000
3682MacBook Pro M1 MYD82 Space Gray 2020Apple M1 8 Core8GB256GB SSD8-core GPU13.3" Retina1.4 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

38,200,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

38,200,000
4074MacBookAir M2 MLXY3 Silver 2022Apple M2 8 Core8GB256GB SSD8-core GPU13.6" retina1.24 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

43,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

43,800,000
4068MacBookAir M2 MLXX3 Space Gray 2022Apple M2 8 Core8GB512GB SSD10-core GPU13.6" retina1.24 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

54,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

54,000,000
4072MacBookAir M2 MLXW3 Space Gray 2022Apple M2 8 Core8GB256GB SSD8-core GPU13.6" retina1.24 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

43,900,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

43,900,000
3688MacBook Air M1 MGNE3 Gold 2020Apple M1 8 Core8GB512GB SSD8-core GPU13.3" Retina1.29 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

35,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

35,800,000
3687MacBook Air M1 MGND3 Gold 2020Apple M1 8 Core8GB256GB SSD7-core GPU13.3" Retina1.29 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

30,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

30,800,000
3685MacBook Air M1 MGN63 Space Gray 2020Apple M1 8 Core8GB256GB SSD7-core GPU13.3" Retina1.29 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

30,600,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

30,600,000
3515iMac 27 inch MXWV2 Retina 5K 2020Intel Core i7 3.8GHz8GB512 SSDRadeon Pro 5500XT 8GB27" Retina8.92 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

77,900,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

77,900,000
3514iMac 27 inch MXWU2 Retina 5K 2020Intel Core i5 3.3GHz8GB512 SSDRadeon Pro 5300 4GB27" Retina8.92 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

66,900,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

66,900,000
3513iMac 27 inch MXWT2 Retina 5K 2020Intel Core i5 3.1GHz8GB256 SSDRadeon Pro 5300 4GB27" Retina8.92 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

57,700,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

57,700,000
3732iMac 27 inch CTO Retina 5K 2020 VGA 8GBIntel Core i9 3.5GHz1TB SSDRadeon Pro 5500XT 8GB27" Retina8.92 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

116,900,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

116,900,000
3799iMac 24 inch M1 Silver MGPD3 8-Core GPU 512GB 2021Apple M1 8 Core8GB512GB SSD8-core GPU24" Retina4.48 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

58,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

58,500,000
3791iMac 24 inch M1 Silver MGPC3 8-Core GPU 256GB 2021Apple M1 8 Core8GB256GB SSD8-core GPU24" Retina4.48 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

51,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

51,000,000
3981iMac 24 inch M1 Silver CTO 8-Core GPU 512-16GB 2021Apple M1 8 Core16GB512GB SSD8-core GPU24" Retina4.48 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

69,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

69,500,000
3919iMac 24 inch M1 Silver CTO 8-Core GPU 2021Apple M1 8 Core16GB1TB SSD8-core GPU24" Retina4.48 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

76,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

76,500,000
3798iMac 24 inch M1 Blue MGPL3 8-Core GPU 512GB 2021Apple M1 8 Core8GB512GB SSD8-core GPU24" Retina4.48 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

58,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

58,500,000
3979iMac 24 inch M1 Blue CTO 8-Core GPU 512-16GB 2021Apple M1 8 Core16GB512GB SSD8-core GPU24" Retina4.48 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

69,900,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

69,900,000
3970iMac 24 inch M1 Blue CTO 8-Core GPU 2TB-16GB 2021Apple M1 8 Core16GB2TB SSD8-core GPU24" Retina4.48 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

86,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

86,800,000
3923iMac 24 inch M1 Blue CTO 8-Core GPU 1TB-16GB 2021Apple M1 8 Core16GB1TB SSD8-core GPU24" Retina4.48 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

76,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

76,500,000
3718iMac 21.5 inch 4K MHK33Intel Core i5 3.0GHz8GB256GB SSDRadeon Pro 560X 4GB21.5" 4K5.44 Kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

40,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

40,800,000
3692Mac mini M1 MGNT3 Silver 2020Apple M1 8 Core8GB512GB SSD8-core GPUندارد1.2 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

27,900,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

27,900,000
3691Mac mini M1 MGNR3 Silver 2020Apple M1 8 Core8GB256GB SSD8-core GPUندارد1.2 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

22,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

22,500,000
3733Mac mini M1 CTO 16-512GB Silver 2020Apple M1 8 Core16GB512GB SSD8-core GPUندارد1.2 kgمشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

42,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

42,800,000
لیست قیمت ساعت اپللیست قیمت Apple Watch
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
3961Apple Watch Series 7 Cellular Silver Stainless Steel Case with Silver Milanese Loop 45mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

27,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

27,500,000
3962Apple Watch Series 7 Cellular Silver Stainless Steel Case with Silver Milanese Loop 41mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

25,400,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

25,400,000
3965Apple Watch Series 7 Cellular Graphite Stainless Steel Case with Graphite Milanese Loop 45mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

27,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

27,500,000
3966Apple Watch Series 7 Cellular Graphite Stainless Steel Case with Graphite Milanese Loop 41mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

24,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

24,800,000
3963Apple Watch Series 7 Cellular Gold Stainless Steel Case with Gold Milanese Loop 45mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

28,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

28,500,000
3926Apple Watch Series 7 GPS Starlight Aluminum Case with Starlight Sport Band 45mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

11,800,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

11,800,000
3937Apple Watch Series 7 GPS Starlight Aluminum Case with Starlight Sport Band 41mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

10,900,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

10,900,000
3931Apple Watch Series 7 GPS Midnight Aluminum Case with Midnight Sport Band 45mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

11,950,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

11,950,000
3932Apple Watch Series 7 GPS Midnight Aluminum Case with Midnight Sport Band 41mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

10,900,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

10,900,000
3927Apple Watch Series 7 GPS Green Aluminum Case with Clover Sport Band 45mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

11,800,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

11,800,000
3936Apple Watch Series 7 GPS Green Aluminum Case with Clover Sport Band 41mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

10,200,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

10,200,000
3928Apple Watch Series 7 GPS Blue Aluminum Case with Abyss Blue Sport Band 45mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

11,800,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

11,800,000
3935Apple Watch Series 7 GPS Blue Aluminum Case with Abyss Blue Sport Band 41 mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

10,800,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

10,800,000
3929Apple Watch Series 7 Nike Starlight Aluminum Case with Pure Platinum/Black Nike Sport Band 45mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

13,300,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

13,300,000
3939Apple Watch Series 7 Nike Starlight Aluminum Case with Pure Platinum/Black Nike Sport Band 41mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

11,800,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

11,800,000
3925Apple Watch Series 7 Nike Midnight Aluminum Case with Anthracite/Black Nike Sport Band 45mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

15,300,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

15,300,000
3938Apple Watch Series 7 Nike Midnight Aluminum Case with Anthracite/Black Nike Sport Band 41mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

11,500,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

11,500,000
3993Apple Watch SE GPS Space Gray Aluminum Case with Midnight Sport Band 44mm 2021
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

8,800,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

8,800,000
3994Apple Watch SE GPS Space Gray Aluminum Case with Midnight Sport Band 40mm 2021
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

8,400,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

8,400,000
3996Apple Watch SE GPS Silver Aluminum Case with Abyss Blue Sport Band 44mm 2021
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

8,800,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

8,800,000
3995Apple Watch SE GPS Silver Aluminum Case with Abyss Blue Sport Band 40mm 2021
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

8,600,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

8,600,000
3985Apple Watch SE GPS Gold Aluminum Case with Starlight Sport Band 44mm 2021
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

8,800,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

8,800,000
3984Apple Watch SE GPS Gold Aluminum Case with Starlight Sport Band 40mm 2021
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

8,400,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

8,400,000
3592Apple Watch SE Nike Space Gray Aluminum Case with Anthracite Black Nike Sport Band 44mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

9,200,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

9,200,000
3591Apple Watch SE Nike Space Gray Aluminum Case with Anthracite Black Nike Sport Band 40mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

8,600,000

تومان

8,600,000
3670Apple Watch SE Nike Silver Aluminum Case with Pure Platinum/Black Nike Sport Band 44mm
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

9,200,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

9,200,000
لیست قیمت لوازم جانبی اپل واچلیست قیمت Apple Watch Accessories
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
1069Apple Watch Protector Tempered Glass
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

79,000

تومان

44 میلی متری

79,000

تومان

38 میلی متری

79,000

تومان

40 میلی متری

79,000
لیست قیمت لوازم جانبی آیپدلیست قیمت iPad Assessories
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
3171Apple Pencil 2
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,800,000

تومان

اورجینال اپل

3,800,000
1217Apple Pencil
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

2,900,000

تومان

اورجینال اپل

2,900,000
4052iPad Pro 12.9 inch 2021 Tempered Glass Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

290,000

تومان

290,000
4053iPad Pro 11 inch 2021 Tempered Glass Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

290,000

تومان

290,000
2723iPad Pro 10.5 inch Tempered Glass Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

149,000

تومان

149,000
579iPad mini Tempered Glass Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

149,000

تومان

iPad mini

149,000
3805Magic Keyboard for iPad Pro 12.9‑inch (5th generation) - Black
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

11,900,000

تومان

اورجینال اپل

11,900,000
3806Magic Keyboard for iPad Pro 12.9 inch (5th generation) White
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

10,900,000

تومان

اورجینال اپل

10,900,000
3804Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch 2021 and iPad Air 4 Black
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

9,500,000

تومان

اورجینال اپل

9,500,000
3803Magic Keyboard for iPad Pro 11 inch 2021 and iPad Air 4 White
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

9,500,000

تومان

اورجینال اپل

9,500,000
لیست قیمت لوازم جانبی آیفونلیست قیمت iPhone Assessories
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
2654iPhone X Case Baseus Hole
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

59,000

تومان

59,000
2076iPhone 8/7 Plus Transparent Case
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

50,000

تومان

50,000
2627iPhone 8/7 Plus Case Baseus Mirror
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

49,000

تومان

49,000
629iPhone 6 Plus Transparent Case
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

49,000

تومان

49,000
693iPhone 6 Case G-case Noble
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

49,000

تومان

49,000
1089iPhone 6 Transparent Case
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

49,000

تومان

49,000
4059iPhone 13 Pro Max Clear Case with MagSafe X-Level
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

390,000

تومان

7 روز مهلت تست

390,000
3256Goospery i Jelly Case for iPhone 4.7 inch - silver
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

45,000

تومان

45,000
3261Goospery i Jelly Case for iPhone 4.7 inch - Red
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

45,000

تومان

45,000
3257Goospery i Jelly Case for iPhone 4.7 inch - Gold
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

45,000

تومان

45,000
3197iPhone XR Tempered Glass Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

60,000

تومان

60,000
3277iPhone X Full Back Cover Tempered Glass Coloring
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

39,000

تومان

39,000
1640iPhone 6S/6 Tempered Glass Screen Protector Rose Gold
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

35,000

تومان

طرح دار

35,000
625iPhone 6/6S Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

20,000

تومان

20,000
380iPhone 5 Screen Protector - Porsche / Nike Design
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

15,000

تومان

15,000
3941iPhone 13/13 pro Screen Protector Bingo
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

149,000

تومان

149,000
3940iPhone 13 Pro Max Screen Protector Bingo
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

149,000

تومان

149,000
3712iPhone 12 Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

139,000

تومان

139,000
3713iPhone 12 Pro Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

139,000

تومان

139,000
3714iPhone 12 Pro Max Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

139,000

تومان

139,000
3399iPhone 11 Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

60,000

تومان

60,000
3400iPhone 11 Pro Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

60,000

تومان

60,000
3401iPhone 11 Pro Max Screen Protector
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

60,000

تومان

60,000
لیست قیمت لوازم جانبی مکلیست قیمت Mac Assessories
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
3802Apple TV 4K 64GB 2021
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

7,200,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

7,200,000
3801Apple TV 4K 32GB 2021
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

6,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

6,000,000
3986Magic Keyboard with Touch ID for Mac models with Apple silicon - US En
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

5,800,000
3509MacBook Pro Keyboard Protector without touch bar
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

149,000

تومان

149,000
4047Apple Magic Mouse 3 White 2021
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,000,000

تومان

اورجینال اپل

3,000,000
لیست قیمت کابل ، تبدیل ، شارژرلیست قیمت Power & Cables
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
1144USB-C to USB Adapter - Apple Original
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,190,000

تومان

اورجینال اپل

1,190,000
3810USB-C to Lightning Cable (1m) Apple Original
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

780,000

تومان

اورجینال اپل

780,000
1142USB-C Digital AV Multiport Adapter- Apple Original
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

2,200,000

تومان

اورجینال اپل

2,200,000
1145USB-C Charge Cable (2m) - Apple Original
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,190,000

تومان

اورجینال اپل

1,190,000
4079RECCI Wireless Charging Car Holder RHO-C13
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

790,000

تومان

7 روز مهلت تست

790,000
4077RECCI Wireless Charging 3 in 1 Charger RCW-13
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,050,000

تومان

7 روز مهلت تست

1,050,000
4076RECCI Magsafe Power Bank RPB-P15
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,250,000

تومان

7 روز مهلت تست

1,250,000
4075RECCI 4 in 1 Wireless Charger RCW-16
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,200,000

تومان

7 روز مهلت تست

1,200,000
3821MagSafe Battery Pack
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,150,000

تومان

اورجینال اپل

3,150,000
3271Lightning to Digital AV Adapter Apple Original
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,800,000

تومان

اورجینال اپل

1,800,000
3957Joyroom USB to Lightning Cable 1.2M Mobile Game S-1230N4
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

190,000

تومان

190,000
3992Joyroom N1 USB to Lightning Cable 1m
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

150,000

تومان

150,000
3885Foneng CP16 Telescope hot Car mount holder
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

220,000

تومان

220,000
3884Foneng C16 QC+PD metal car charger kit
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

250,000

تومان

250,000
2071EarPods with Lightning Connector Apple original
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

780,000

تومان

اورجینال اپل

780,000
3679Apple MagSafe Duo Charger
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

4,300,000

تومان

اورجینال اپل

4,300,000
3710Apple 20W USB-C Power Adapter - G
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

680,000

تومان

اورجینال اپل - 6 ماه گارانتی

680,000
3737AirTag
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,500,000

تومان

(مسولیت راه اندازی با خریدار می باشد)

1,500,000
لیست قیمت دست دوملیست قیمت Used
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
3694Used iPad 3 Cellular 64GB White
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

2,800,000

تومان

2,800,000
4057Used Mac mini MRTT2
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

14,500,000

تومان

14,500,000
لیست قیمت نرم افزار و خدماتلیست قیمت Software
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
905Apple ID
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

99,000

تومان

99,000
لیست قیمت صدالیست قیمت Sound
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
3967AirPods Pro with the MagSafe Charging Case
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,650,000

تومان

6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست

5,650,000
3990AirPods Pro Case Eggshell dimond
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

139,000

تومان

139,000
3921AirPods Pro Case Eggshell
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

129,000

تومان

129,000
3681AirPods Max
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

17,300,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

17,300,000
3922AirPods Case Eggshell
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

129,000

تومان

129,000
2497AirPods Apple AirPods 2 Silicon Cover A100
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

89,000

تومان

89,000
3991AirPods 3 Case Eggshell dimond
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

139,000

تومان

139,000
3924AirPods 3
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,050,000

تومان

6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست

5,050,000
3226AirPods 2 with Charging Case
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,480,000

تومان

6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست

3,480,000
4064AirPods 2 Case Used
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

700,000

تومان

700,000
3657Speaker Apple HomePod mini
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

3,850,000

تومان

7 روز مهلت تست - گارانتی بین الملل

3,850,000
لیست قیمت قطعاتلیست قیمت Parts
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
3494iPhone XS Max Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

940,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

940,000
3247iPhone XS Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

950,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

950,000
3811iPhone XS Display
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,200,000

تومان

5,200,000
3493iPhone XS Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

880,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

880,000
3492iPhone XR Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

650,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

650,000
2998iPhone X Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

950,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

950,000
2912iPhone X Display
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

5,200,000

تومان

5,200,000
3491iPhone X Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

880,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

880,000
2721iPhone 8 Plus Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

490,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

490,000
2765iPhone 8 Plus Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

580,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

580,000
2720iPhone 8 Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

390,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

390,000
2764iPhone 8 Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

480,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

480,000
2225iPhone 7 Plus Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

440,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

440,000
2183iPhone 7 Plus Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

540,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

540,000
2224iPhone 7 Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

340,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

340,000
2182iPhone 7 Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

480,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

480,000
2181iPhone 6S Plus Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

490,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

490,000
2227iPhone 6S Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

290,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

290,000
2180iPhone 6S Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

440,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

440,000
1012iPhone 6 Plus Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

490,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

490,000
2228iPhone 6 Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

290,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

290,000
1011iPhone 6 Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

440,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

440,000
988iPhone 5/5S Battery
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

390,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

390,000
3969iPhone 12 Pro Max Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,490,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

1,490,000
3463iPhone 11 Pro Max Display Glass Replacement
مشاهده و خرید کالامشاهده و خرید کالا

1,290,000

تومان

48 ساعت مهلت تست

1,290,000
  • کلیه کالاهای موجود در پرشین اپل ( با گارانتی و بدون گارانتی ) دارای 7 روز مهلت تست میباشند و در صورت وجود اشکال برای شما تعویض میشوند
  • در صورتیکه کالای مورد نظر شما در سایت وجود نداشت و یا لیست به روز نبود از طریق پنل درخواست قیمت ، درخواست خود را ثبت فرمائید
  • پرشین اپل در مورد اشتباهات در مشخصات کالاها هیچ مسولیتی نمی پذیرد. برای اطلاعات دقیقتر به سایت سازندگان کالا مراجعه فرمایید
  • قیمت کالا در پرشین اپل به صورت روزانه میباشد. با توجه به نوسان قیمتها در بازار، پرشین اپل هیچ گونه مسولیتی در خصوص افزایش یا کاهش قیمتها ندارد
google-site-verification: googlefa8888edfd75c488.html google-site-verification: google95e829c06cf26aae.html