لیست قیمت، در تاریخ : 1402/01/05 - ساعت : 06:20
لیست قیمت، در تاریخ : 1402/01/05 - ساعت : 06:20لیست قیمت، در تاریخ : 1402/01/05 - ساعت : 06:20

لیست قیمت، در تاریخ : 1402/01/05 - ساعت : 06:20

لیست قیمت

لیست قیمت، جهت مشاهده اطلاعات بیشتر کالا شامل مشخصات، قیمت و راهنمای خرید بر روی نام آن در لیست قیمت کلیک نمائید.
لیست قیمت آیفونلیست قیمت iPhone
کدمدلCapacityCameraDisplaySimCPUiOSمشاهده و خرید کالاقیمت
3998iPhone 13 Pro Max Alpine Green 256GB256GBTriple 12MP6.7" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15

114,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A

114,000,000
3890iPhone 13 Pro Max Sierra Blue 1TB1TBTriple 12MP6.7" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15

128,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A

128,000,000
3841iPhone 13 Pro Max Silver 128GB128GBTriple 12MP6.7" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15

93,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A

93,000,000
3887iPhone 13 Pro Max Sierra Blue 128GB128GBTriple 12MP6.7" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15

93,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A

93,000,000
3840iPhone 13 Pro Max Gold 128GB128GBTriple 12MP6.7" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15

93,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A

93,000,000
3997iPhone 13 Pro Max Alpine Green 128GB128GBTriple 12MP6.7" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15

76,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - تک سیم

91,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A

76,000,000
3834iPhone 13 Pro Gold 512GB512GBTriple 12MP6.1" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15

77,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - تک سیم

96,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A

77,000,000
3831iPhone 13 Pro Gold 256GB256GBTriple 12MP6.1" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15

95,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A

95,000,000
4002iPhone 13 Pro Alpine Green 256GB256GBTriple 12MP6.1" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15

75,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - تک سیم

95,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A

75,000,000
3894iPhone 13 Pro Sierra Blue 1TB1TBTriple 12MP6.1" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15

78,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - تک سیم

78,000,000
3837iPhone 13 Pro Gold 1TB1TBTriple 12MP6.1" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15

78,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - تک سیم

98,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A

78,000,000
4001iPhone 13 Pro Alpine Green 128GB128GBTriple 12MP6.1" Super Retina XDR ProMotion2 NanoA15 BioniciOS 15

88,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A

88,000,000
3863iPhone 13 Red 512GB512GBDual 12MP6.1" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15

62,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی -نان اکتیو ZA/A

62,000,000
3860iPhone 13 Starlight 256GB256GBDual 12MP6.1" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15

51,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A

62,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو ZA/A

51,500,000
3859iPhone 13 Pink 256GB256GBDual 12MP6.1" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15

53,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A

53,500,000
3856iPhone 13 Midnight 256GB256GBDual 12MP6.1" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15

51,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A

51,000,000
3858iPhone 13 Blue 256GB256GBDual 12MP6.1" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15

52,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A

52,000,000
3852iPhone 13 Starlight 128GB128GBDual 12MP6.1" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15

58,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو ZA/A

43,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A

43,500,000
3853iPhone 13 Pink 128GB128GBDual 12MP6.1" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15

44,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A

44,000,000
3851iPhone 13 Midnight 128GB128GBDual 12MP6.1" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15

59,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو ZA/A

41,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A

41,500,000
4006iPhone 13 Green 128GB128GBDual 12MP6.1" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15

41,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A

41,000,000
3855iPhone 13 Blue 128GB128GBDual 12MP6.1" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15

41,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو CH/A

41,000,000
3880iPhone 13 mini Starlight 512GB512GBDual 12MP5.4" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15

49,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A

49,500,000
3876iPhone 13 mini Red 512GB512GBDual 12MP5.4" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15

48,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A

48,500,000
3877iPhone 13 mini Pink 512GB512GBDual 12MP5.4" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15

48,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - ZA/A

48,500,000
3871iPhone 13 mini Starlight 256GB256GBDual 12MP5.4" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15

46,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A

46,500,000
3873iPhone 13 mini Pink 256GB256GBDual 12MP5.4" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15

45,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A

45,500,000
3872iPhone 13 mini Midnight 256GB256GBDual 12MP5.4" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15

47,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A

47,500,000
4010iPhone 13 mini Green 256GB256GBDual 12MP5.4" Super Retina XDR1 NanoA15 BioniciOS 15

45,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A

45,500,000
3874iPhone 13 mini Blue 256GB256GBDual 12MP5.4" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15

45,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A

45,500,000
3870iPhone 13 mini Starlight 128GB128GBDual 12MP5.4" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15

39,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A

39,500,000
3868iPhone 13 mini Pink 128GB128GBDual 12MP5.4" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15

39,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A

39,500,000
3866iPhone 13 mini Midnight 128GB128GBDual 12MP5.4" Super Retina XDR2 NanoA15 BioniciOS 15

41,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A

41,500,000
4009iPhone 13 mini Green 128GB128GBDual 12MP5.4" Super Retina XDR1 NanoA15 BioniciOS 15

39,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A

39,500,000
3869iPhone 13 mini Blue 128GB128GBDual 12MP5.4" Super Retina XDR1 NanoA15 BioniciOS 15

39,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A

39,500,000
4016iPhone SE3 Starlight 128GB128GBSingle 12MP4.7" Retina HD1 NanoA15 BioniciOS 15

26,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A

26,000,000
4013iPhone SE3 Midnight 128GB128GBSingle 12MP4.7" Retina HD1 NanoA15 BioniciOS 15

26,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A

26,000,000
3616iPhone 12 White 128GB128GBDual 12MP6.1" Super Retina XDR1/2 NanoA14 BioniciOS 14

40,000,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - دو سیم

40,000,000
3452iPhone SE2 256GB White256GBSingle 12MP4.7" Retina HD1 NanoA13 BioniciOS 13

19,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A

19,500,000
3453iPhone SE2 256GB Red256GBSingle 12MP4.7" Retina HD1 NanoA13 BioniciOS 13

18,500,000

تومان

18 ماه گارانتی رسمی - نان اکتیو - LL/A

18,500,000
لیست قیمت آیپدلیست قیمت iPad
کدمدلتوضیحاتمشاهده و خرید کالاقیمت
4183iPad Pro 11 inch WiFi 512GB Space Gray 2022

58,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

58,500,000
4190iPad Pro 11 inch WiFi 512GB Silver 2022

58,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

58,500,000
4187iPad Pro 11 inch WiFi 2TB Silver 2022

73,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

73,800,000
4182iPad Pro 11 inch WiFi 256GB Space Gray 2022

53,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

53,500,000
4188iPad Pro 11 inch WiFi 256GB Silver 2022

53,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

53,500,000
4184iPad Pro 11 inch WiFi 1TB Space Gray 2022

69,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

69,800,000
4181iPad Pro 11 inch WiFi 128GB Space Gray 2022

45,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

45,500,000
4193iPad Pro 12.9 inch WiFi 512GB Silver 2022

68,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

68,000,000
4180iPad Pro 12.9 inch WiFi 2TB Space Gray 2022

91,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

91,000,000
4177iPad Pro 12.9 inch WiFi 256GB Space Gray 2022

59,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

59,000,000
4179iPad Pro 12.9 inch WiFi 1TB Space Gray 2022

74,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

74,000,000
4194iPad Pro 12.9 inch WiFi 1TB Silver 2022

74,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

74,000,000
4191iPad Pro 12.9 inch WiFi 128GB Silver 2022

55,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

55,000,000
4203iPad Pro 12.9 inch Cellular 512GB Silver 2022

65,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - بدون کد رجیستری

65,000,000
4207iPad Pro 12.9 inch Cellular 256GB Space Gray 2022

59,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - بدون کد رجیستری

59,000,000
4202iPad Pro 12.9 inch Cellular 256GB Silver 2022

59,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - بدون کد رجیستری

59,000,000
4209iPad Pro 12.9 inch Cellular 1TB Space Gray 2022

75,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - بدون کد رجیستری

75,800,000
4204iPad Pro 12.9 inch Cellular 1TB Silver 2022

75,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - بدون کد رجیستری

75,800,000
4206iPad Pro 12.9 inch Cellular 128GB Space Gray 2022

54,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست - بدون کد رجیستری

54,500,000
4229iPad 10 WiFi 64GB Yellow 2022

24,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

24,500,000
4227iPad 10 WiFi 64GB Blue 2022

24,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

24,500,000
4220iPad 10 WiFi 256GB Pink 2022

32,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

32,500,000
4228iPad 10 WiFi 256GB Blue 2022

32,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

32,500,000
4033iPad Air 5 WiFi 64GB Starlight

30,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

30,000,000
4029iPad Air 5 WiFi 64GB Space Gray

29,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

29,500,000
4037iPad Air 5 WiFi 64GB Purple

29,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

29,500,000
4041iPad Air 5 WiFi 64GB Pink

30,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

30,500,000
4025iPad Air 5 WiFi 64GB Blue

29,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

29,500,000
4034iPad Air 5 WiFi 256GB Starlight

39,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

39,500,000
4030iPad Air 5 WiFi 256GB Space Gray

39,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

39,500,000
4042iPad Air 5 WiFi 256GB Pink

39,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

39,500,000
4026iPad Air 5 WiFi 256GB Blue

39,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

39,500,000
3911iPad 9 WiFi 64GB Space Gray

19,500,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

19,500,000
3912iPad 9 WiFi 64GB Silver

19,500,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

19,500,000
3901iPad mini 6 WiFi 64GB Starlight

27,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

27,000,000
3895iPad mini 6 WiFi 64GB Space Gray

27,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

27,000,000
3899iPad mini 6 WiFi 64GB Purple

27,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

27,000,000
3897iPad mini 6 WiFi 64GB Pink

27,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

27,000,000
لیست قیمت مکلیست قیمت Mac
کدAppleCPURAMHDDVGADisplayWمشاهده و خرید کالاقیمت
4081MacBook Pro M2 MNEQ3 Silver 2022Apple M2 8 Core8GB512GB SSD10-core GPU13.3" retina

79,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

79,000,000
4080MacBook Pro M2 MNEH3 Space Gray 2022Apple M2 8 Core8GB256GB SSD10-core GPU13.3" retina

67,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

67,000,000
4084MacBook Pro M2 CTO 16-512 Space Gray 2022Apple M2 8 Core16GB512GB SSD10-core GPU13.3" retina

98,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

98,500,000
3976MacBook Pro M1 Pro MKGT3 Silver 14 inch 2021M1Pro 10-Core16GB1TB SSD16-Core GPU14"1.6 Kg

100,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

100,000,000
4060MacBook Pro M1 Pro MKGR3 Silver 14 inch 2021M1Pro 8-Core16GB512GB SSD14-Core GPU14"1.6 Kg

96,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

96,000,000
3942MacBook Pro M1 Pro MKGQ3 Space Gray 14 inch 2021M1Pro 10-Core16GB1TB SSD16-Core GPU14"1.6 Kg

103,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

103,000,000
3950MacBook Pro M1 Pro MKGP3 Space Gray 14 inch 2021M1Pro 8-Core16GB512GB SSD14-Core GPU14"1.6 Kg

88,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

88,000,000
3948MacBook Pro M1 Pro MK193 Space Gray 16 inch 2021M1Pro 10-Core16GB1TB SSD16-Core GPU16"2.1 Kg

109,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

109,000,000
3951MacBook Pro M1 Pro MK183 Space Gray 16 inch 2021M1Pro 10-Core16GB512GB SSD16-Core GPU16"2.1 Kg

99,900,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

99,900,000
4069MacBookAir M2 MLY43 Midnight 2022Apple M2 8 Core8GB512GB SSD10-core GPU13.6" retina1.24 kg

71,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

71,000,000
4073MacBookAir M2 MLY33 Midnight 2022Apple M2 8 Core8GB256GB SSD8-core GPU13.6" retina1.24 kg

64,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

64,000,000
4067MacBook Air M2 MLY23 Starlight 2022Apple M2 8 Core8GB512GB SSD10-core GPU13.6" retina1.24 kg

71,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

71,000,000
4070MacBookAir M2 MLY03 Silver 2022Apple M2 8 Core8GB512GB SSD10-core GPU13.6" retina1.24 kg

72,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

72,000,000
4068MacBookAir M2 MLXX3 Space Gray 2022Apple M2 8 Core8GB512GB SSD10-core GPU13.6" retina1.24 kg

74,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

74,000,000
3687MacBook Air M1 MGND3 Gold 2020Apple M1 8 Core8GB256GB SSD7-core GPU13.3" Retina1.29 kg

47,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

47,000,000
3689MacBook Air M1 MGN93 Silver 2020Apple M1 8 Core8GB256GB SSD7-core GPU13.3" Retina1.29 kg

47,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

47,000,000
3685MacBook Air M1 MGN63 Space Gray 2020Apple M1 8 Core8GB256GB SSD7-core GPU13.3" Retina1.29 kg

49,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

49,000,000
3787iMac 24 inch M1 Silver MGTF3 7-Core GPU 256GB 2021Apple M1 8 Core8GB256GB SSD7-core GPU24" Retina4.48 kg

69,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

69,000,000
3799iMac 24 inch M1 Silver MGPD3 8-Core GPU 512GB 2021Apple M1 8 Core8GB512GB SSD8-core GPU24" Retina4.48 kg

89,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

89,000,000
3784iMac 24 inch M1 Blue MJV93 7-Core GPU 256GB 2021Apple M1 8 Core8GB256GB SSD7-core GPU24" Retina4.48 kg

69,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

69,000,000
3798iMac 24 inch M1 Blue MGPL3 8-Core GPU 512GB 2021Apple M1 8 Core8GB512GB SSD8-core GPU24" Retina4.48 kg

89,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

89,000,000
3692Mac mini M1 MGNT3 Silver 2020Apple M1 8 Core8GB512GB SSD8-core GPUندارد1.2 kg

43,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

43,500,000
3733Mac mini M1 CTO 16-512GB Silver 2020Apple M1 8 Core16GB512GB SSD8-core GPUندارد1.2 kg

56,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

56,000,000
4021Mac Studio MJMV3M1 Max 10-Core32GB512GB SSDM1 Max 24-Core GPU2.7 kg

112,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

112,000,000
لیست قیمت ساعت اپللیست قیمت Apple Watch
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
4159Apple Watch SE2 Starlight Aluminum Case with Starlight Sport Band 44mm

14,700,000

تومان

6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست

14,700,000
4155Apple Watch SE2 Silver Aluminum Case with White Sport Band 44mm

14,900,000

تومان

6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست

14,900,000
4154Apple Watch SE2 Silver Aluminum Case with White Sport Band 40mm

15,200,000

تومان

6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست

15,200,000
4157Apple Watch SE2 Midnight Aluminum Case with Midnight Sport Band 44mm

14,500,000

تومان

6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست

14,500,000
4156Apple Watch SE2 Midnight Aluminum Case with Midnight Sport Band 40mm

14,200,000

تومان

6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست

14,200,000
4151Apple Watch Series 8 Starlight Aluminum Case with Starlight Sport Band 45mm

20,200,000

تومان

6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست

20,200,000
4150Apple Watch Series 8 Starlight Aluminum Case with Starlight Sport Band 41mm

19,500,000

تومان

6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست

19,500,000
4149Apple Watch Series 8 Silver Aluminum Case with White Sport Band 45mm

20,400,000

تومان

6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست

20,400,000
4148Apple Watch Series 8 Silver Aluminum Case with White Sport Band 41mm

19,900,000

تومان

6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست

19,900,000
4153Apple Watch Series 8 Midnight Aluminum Case with Midnight Sport Band 45mm

20,400,000

تومان

6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست

20,400,000
4152Apple Watch Series 8 Midnight Aluminum Case with Midnight Sport Band 41mm

19,200,000

تومان

6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست

19,200,000
4174Apple Watch Series 8 Cellular Silver Stainless Steel Case with Silver Milanese Loop 41mm

41,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

41,500,000
4172Apple Watch Series 8 Cellular Graphite Stainless Steel Case with Graphite Milanese Loop 41mm

41,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

41,500,000
4171Apple Watch Series 8 Cellular Gold Stainless Steel Case with Gold Milanese Loop 45mm

46,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

46,500,000
4170Apple Watch Series 8 Cellular Gold Stainless Steel Case with Gold Milanese Loop 41mm

43,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

43,000,000
4244Apple Watch Series 8 Nike Midnight Aluminum Case with Black/Black Nike Sport Band 45mm

20,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

20,500,000
4162Apple Watch Ultra Titanium Case with Yellow/Beige Trail Loop

39,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

39,000,000
4167Apple Watch Ultra Titanium Case with White Ocean Band

39,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

39,500,000
4166Apple Watch Ultra Titanium Case with Starlight Alpine Loop

40,000,000

تومان

سایز M - گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

40,000,000
4161Apple Watch Ultra Titanium Case with Orange Alpine Loop

40,500,000

تومان

سایز M - گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

42,000,000

تومان

سایز L - گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

40,500,000
4160Apple Watch Ultra Titanium Case with Midnight Ocean Band

40,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

40,000,000
4165Apple Watch Ultra Titanium Case with Green Alpine Loop

40,000,000

تومان

سایز M - گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

40,000,000
4164Apple Watch Ultra Titanium Case with Blue/Gray Trail Loop

39,000,000

تومان

سایز M/L - گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

39,000,000
3961Apple Watch Series 7 Cellular Silver Stainless Steel Case with Silver Milanese Loop 45mm

38,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

38,000,000
3962Apple Watch Series 7 Cellular Silver Stainless Steel Case with Silver Milanese Loop 41mm

34,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

34,000,000
3993Apple Watch SE GPS Space Gray Aluminum Case with Midnight Sport Band 44mm 2021

13,700,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

13,700,000
3994Apple Watch SE GPS Space Gray Aluminum Case with Midnight Sport Band 40mm 2021

13,200,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

13,200,000
3996Apple Watch SE GPS Silver Aluminum Case with Abyss Blue Sport Band 44mm 2021

13,300,000

تومان

گارانتی بین الملل- 7 روز مهلت تست

13,300,000
3995Apple Watch SE GPS Silver Aluminum Case with Abyss Blue Sport Band 40mm 2021

13,200,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

13,200,000
3985Apple Watch SE GPS Gold Aluminum Case with Starlight Sport Band 44mm 2021

13,300,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

13,300,000
3984Apple Watch SE GPS Gold Aluminum Case with Starlight Sport Band 40mm 2021

13,200,000

تومان

گارانتی رسمی - 7 روز مهلت تست

13,200,000
لیست قیمت لوازم جانبی اپل واچلیست قیمت Apple Watch Accessories
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
1069Apple Watch Protector Tempered Glass

79,000

تومان

44 میلی متری

79,000

تومان

38 میلی متری

79,000

تومان

40 میلی متری

79,000
لیست قیمت لوازم جانبی آیپدلیست قیمت iPad Assessories
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
3171Apple Pencil 2

5,500,000

تومان

اورجینال اپل

5,500,000
1217Apple Pencil

5,200,000

تومان

اورجینال اپل

5,200,000
4052iPad Pro 12.9 inch 2021 Tempered Glass Screen Protector

250,000

تومان

250,000
4053iPad Pro 11 inch 2021 Tempered Glass Screen Protector

250,000

تومان

250,000
2723iPad Pro 10.5 inch Tempered Glass Screen Protector

149,000

تومان

149,000
579iPad mini Tempered Glass Screen Protector

149,000

تومان

iPad mini

149,000
3805Magic Keyboard for iPad Pro 12.9‑inch (5th generation) - Black

18,200,000

تومان

اورجینال اپل

18,200,000
3806Magic Keyboard for iPad Pro 12.9 inch (5th generation) White

17,700,000

تومان

اورجینال اپل

17,700,000
3804Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch 2021 and iPad Air 4 Black

14,000,000

تومان

اورجینال اپل

14,000,000
3803Magic Keyboard for iPad Pro 11 inch 2021 and iPad Air 4 White

13,500,000

تومان

اورجینال اپل

13,500,000
لیست قیمت لوازم جانبی آیفونلیست قیمت iPhone Assessories
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
2654iPhone X Case Baseus Hole

59,000

تومان

59,000
2076iPhone 8/7 Plus Transparent Case

50,000

تومان

50,000
2627iPhone 8/7 Plus Case Baseus Mirror

49,000

تومان

49,000
629iPhone 6 Plus Transparent Case

49,000

تومان

49,000
693iPhone 6 Case G-case Noble

49,000

تومان

49,000
1089iPhone 6 Transparent Case

49,000

تومان

49,000
3256Goospery i Jelly Case for iPhone 4.7 inch - silver

45,000

تومان

45,000
3261Goospery i Jelly Case for iPhone 4.7 inch - Red

45,000

تومان

45,000
3257Goospery i Jelly Case for iPhone 4.7 inch - Gold

45,000

تومان

45,000
3197iPhone XR Tempered Glass Screen Protector

60,000

تومان

60,000
3277iPhone X Full Back Cover Tempered Glass Coloring

59,000

تومان

59,000

تومان

سفید

59,000
1640iPhone 6S/6 Tempered Glass Screen Protector Rose Gold

45,000

تومان

طرح دار

45,000
625iPhone 6/6S Screen Protector

50,000

تومان

50,000
380iPhone 5 Screen Protector - Porsche / Nike Design

35,000

تومان

35,000
3941iPhone 13/13 pro Screen Protector Bingo

149,000

تومان

149,000
3940iPhone 13 Pro Max Screen Protector Bingo

149,000

تومان

149,000
3712iPhone 12 Screen Protector

139,000

تومان

139,000
3713iPhone 12 Pro Screen Protector

139,000

تومان

139,000
3714iPhone 12 Pro Max Screen Protector

139,000

تومان

139,000
3399iPhone 11 Screen Protector

60,000

تومان

60,000
3400iPhone 11 Pro Screen Protector

60,000

تومان

60,000
3401iPhone 11 Pro Max Screen Protector

60,000

تومان

60,000
لیست قیمت لوازم جانبی مکلیست قیمت Mac Assessories
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
4023Apple Studio Display with Standard glass Tilt-adjustable stand 2022

86,000,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

86,000,000
4248Apple TV 4K 64GB WiFi 2022

8,500,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

8,500,000
4249Apple TV 4K 128GB WiFi+Ethernet 2022

9,600,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

9,600,000
3986Magic Keyboard with Touch ID for Mac models with Apple silicon - US En

8,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

8,800,000
3509MacBook Pro Keyboard Protector without touch bar

250,000

تومان

250,000
4047Apple Magic Mouse 3 White 2021

4,500,000

تومان

اورجینال اپل

4,500,000
4046Apple Magic Mouse 3 Black 2021

5,500,000

تومان

اورجینال اپل

5,500,000
لیست قیمت کابل ، تبدیل ، شارژرلیست قیمت Power & Cables
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
1144USB-C to USB Adapter - Apple Original

1,700,000

تومان

اورجینال اپل

1,700,000
3810USB-C to Lightning Cable (1m) Apple Original

1,300,000

تومان

اورجینال اپل

1,300,000
1142USB-C Digital AV Multiport Adapter- Apple Original

3,700,000

تومان

اورجینال اپل

3,700,000
3659MagSafe Charger

2,500,000

تومان

اورجینال اپل

2,500,000
3821MagSafe Battery Pack

5,200,000

تومان

اورجینال اپل

5,200,000
3271Lightning to Digital AV Adapter Apple Original

2,700,000

تومان

اورجینال اپل

2,700,000
2073Lightning to 3.5 mm Headphone Jack Adapter Apple Original

700,000

تومان

اورجینال اپل

700,000
3885Foneng CP16 Telescope hot Car mount holder

600,000

تومان

600,000
3884Foneng C16 QC+PD metal car charger kit

600,000

تومان

600,000
2071EarPods with Lightning Connector Apple original

1,350,000

تومان

اورجینال اپل

1,350,000
1391Apple Watch Magnetic Charging Cable (1 m)

2,100,000

تومان

اورجینال اپل

2,100,000
3679Apple MagSafe Duo Charger

6,100,000

تومان

اورجینال اپل

6,100,000
3710Apple 20W USB-C Power Adapter - G

1,200,000

تومان

اورجینال اپل - 6 ماه گارانتی

1,200,000
3796AirTag 4 pack

5,900,000

تومان

(مسولیت راه اندازی با خریدار می باشد)

5,900,000
3737AirTag

2,900,000

تومان

(مسولیت راه اندازی با خریدار می باشد)

2,900,000
لیست قیمت نرم افزار و خدماتلیست قیمت Software
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
905Apple ID

200,000

تومان

200,000
لیست قیمت صدالیست قیمت Sound
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
3967AirPods Pro with the MagSafe Charging Case

10,200,000

تومان

6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست

10,200,000
3990AirPods Pro Case Eggshell dimond

139,000

تومان

139,000
4169AirPods Pro 2

11,200,000

تومان

6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست

11,200,000
3681AirPods Max

29,800,000

تومان

گارانتی بین الملل - 7 روز مهلت تست

29,800,000
3922AirPods Case Eggshell

129,000

تومان

129,000
2497AirPods Apple AirPods 2 Silicon Cover A100

89,000

تومان

89,000
3991AirPods 3 Case Eggshell dimond

139,000

تومان

139,000
3924AirPods 3

9,900,000

تومان

6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست

9,900,000
3226AirPods 2 with Charging Case

7,400,000

تومان

6 ماه گارانتی- 7 روز مهلت تست

7,400,000
3657Speaker Apple HomePod mini

6,100,000

تومان

7 روز مهلت تست - گارانتی بین الملل (مسئولیت راه اندازی با خریدار می باشد)

6,100,000
لیست قیمت قطعاتلیست قیمت Parts
کدنام کالامشاهده و خرید کالاقیمت
3494iPhone XS Max Battery

940,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

940,000
3811iPhone XS Display

5,200,000

تومان

5,200,000
3493iPhone XS Battery

880,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

880,000
3492iPhone XR Battery

650,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

650,000
2998iPhone X Display Glass Replacement

1,600,000

تومان

تضمینی بدون ریسک شکست

1,600,000
2912iPhone X Display

5,200,000

تومان

5,200,000
3491iPhone X Battery

880,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

880,000
2721iPhone 8 Plus Display Glass Replacement

800,000

تومان

48 ساعت مهلت تست - 30% ریسک شکست

800,000
2765iPhone 8 Plus Battery

580,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

580,000
2720iPhone 8 Display Glass Replacement

700,000

تومان

48 ساعت مهلت تست - 30% ریسک شکست

700,000
2764iPhone 8 Battery

480,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

480,000
2225iPhone 7 Plus Display Glass Replacement

800,000

تومان

48 ساعت مهلت تست - 30% ریسک شکست

800,000
2183iPhone 7 Plus Battery

540,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

540,000
2224iPhone 7 Display Glass Replacement

600,000

تومان

48 ساعت مهلت تست - 30% ریسک شکست

600,000
2182iPhone 7 Battery

480,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

480,000
2181iPhone 6S Plus Battery

490,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

490,000
2227iPhone 6S Display Glass Replacement

400,000

تومان

48 ساعت مهلت تست - 30% ریسک شکست

400,000
2180iPhone 6S Battery

440,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

440,000
1012iPhone 6 Plus Battery

490,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

490,000
2228iPhone 6 Display Glass Replacement

400,000

تومان

48 ساعت مهلت تست - 30% ریسک شکست

400,000
1011iPhone 6 Battery

440,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

440,000
988iPhone 5/5S Battery

390,000

تومان

3 ماه گارانتی (صدمات ناشی از نوسان برق و آبخوردگی نظیر باد کردن باطری شامل گارانتی نمی باشد)

390,000
4252iPhone 13 Pro Max Display Glass Replacement

4,500,000

تومان

تضمینی بدون ریسک شکست

4,500,000
4251iPhone 13 Pro Display Glass Replacement

4,500,000

تومان

تضمینی بدون ریسک شکست

4,500,000
3969iPhone 12 Pro Max Display Glass Replacement

3,000,000

تومان

تضمینی بدون ریسک شکست

3,000,000
3968iPhone 12 Pro Display Glass Replacement

3,000,000

تومان

تضمینی بدون ریسک شکست

3,000,000
3463iPhone 11 Pro Max Display Glass Replacement

2,500,000

تومان

تضمینی بدون ریسک شکست

2,500,000
3462iPhone 11 Pro Display Glass Replacement

2,000,000

تومان

تضمینی بدون ریسک شکست

2,000,000
  • کلیه کالاهای موجود در پرشین اپل ( با گارانتی و بدون گارانتی ) دارای 7 روز مهلت تست میباشند و در صورت وجود اشکال برای شما تعویض میشوند
  • در صورتیکه کالای مورد نظر شما در سایت وجود نداشت و یا لیست به روز نبود از طریق پنل درخواست قیمت ، درخواست خود را ثبت فرمائید
  • پرشین اپل در مورد اشتباهات در مشخصات کالاها هیچ مسولیتی نمی پذیرد. برای اطلاعات دقیقتر به سایت سازندگان کالا مراجعه فرمایید
  • قیمت کالا در پرشین اپل به صورت روزانه میباشد. با توجه به نوسان قیمتها در بازار، پرشین اپل هیچ گونه مسولیتی در خصوص افزایش یا کاهش قیمتها ندارد
google-site-verification: googlefa8888edfd75c488.html google-site-verification: google95e829c06cf26aae.html